Vállalkozási Feltételek

Az alábbiakban a Partner Autósiskola / 3192 / (eng.szám: BE/KV/NS/A/74/2/2006, Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00718-2008) illetve az iskola vezetője (iskolavezetői azonosító: 10680) Kincses László egyéni vállalkozó (nyilvántartási szám: 5522754) tájékoztatja a személygépkocsi-vezetői (B.kategória) tanfolyam és a vizsgára bocsátás feltételeiről, valamint szolgáltatásairól.

Életkori feltételek:

tanfolyamhoz 16 év és 6 hónap betöltése
elméleti vizsgához 16 év és 9 hónap betöltése
forgalmi vizsgához 17. év betöltése


Iskolai végzettség:


alapfokú iskola (8 ált.) elvégzésének igazolása az eredeti példánnyal.
Más esetben a 24/2005 GKM rendelet 10§ (4) bekezdése szerint.
Legkésőbb az első vizsgáig!

Egészségi alkalmasság:


1. csoport, alkalmassági vélemény (háziorvos 7.200 Ft) Legkésőbb az elméleti vizsgára jelentkezéskor!

Közlekedés biztonsági feltétel:


feleljen meg a 326/2011 Korm. rendeletnek, ne legyen eltiltva, cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt illetve utánképzés hatálya alatt ne álljon

A tanfolyamra jelentkezés, ügyfélfogadási időben, vagy a meghirdetett időpontban és helyszínen, vagy előzetes időpont egyeztetés szerint.


A kitöltött JELENTKEZÉSI LAP-hoz csatolni kell: 1 db egészségi alkalmassági véleményt, Járművezetésre jogosító okmány (ha van) másolatát, és az alapfokú iskolai végzettség eredeti példányát.

Elméleti tanfolyam: E-LEARNING képzés a Nemzeti Közlekedési Hatóság által akkreditált, zárt rendszerű távoktatási képzés.
E képzés mellé az Autósiskola biztosít minimum 3 x 2 óra tantermi foglalkozást. Ezt igénybe venni nem kötelező, viszont igény szerint több konzultáció is lehetséges! A konzultációk előzetes időpont egyeztetéssel a Tanuló haladási ütemének és szabadidejének megfelelően.
Az elméleti vizsgára csak az bocsátható, ha a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el.

Amennyiben a Tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára!

A képzést engedélyező és a felügyeletet ellátó hatóság: ITM. Közúti Közlekedési Hatóság Főosztály. 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Tel.: +36 1/510 0101.

Az e-learning képzést az NKH által jóváhagyott e-TITÁN rendszeren keresztül az Informatechológiai Zrt. biztosítja, mint alvállalkozó.
A Tanulónak rendelkeznie kell internet hozzáféréssel és az alábbi informatikai környezettel:

Operációs rendszer: Windows XP, Vista, 7, 8,1 vagy újabb
Böngésző: Exploler, Mozilla, Firefox, Google Chrome, Safari
Flash lejátszó: Abode Flash Player 10
Képernyő felbontás: 1024x768 és 1920x1080 között (optimális: 1024x768)
Internet letöltési sebesség: minimum 768 Kbps

A vállalkozói szerződés megkötése, illetve az elméleti tandíj befizetése után az Autósiskola a Tanuló adatait regisztrálja az e-TITÁN rendszerben. A képzést szolgáltató Zrt. a Tanuló e-mail címére (nem használható a freemail és a citromail)megküldi a belépéshez szükséges URL-t, amelynek használatával a Tanuló megadhatja az egyedi felhasználó nevét és jelszavát. Ezt követően meg kell kezdeni a képzés a szerződés kötéstől számított 90 napon belül !

A Tanuló a felhasználási jogosultságot másnak nem engedheti át, a felhasználó nevét és jelszavát, köteles titokban tartani és a Rendszert a szabályzatnak megfelelően használni!

Az e-TITÁN rendszer a képzés ideje alatt a jogszabályban meghatározott módon rögzíti a Tanuló aktuális előrehaladását, a rendszerben eltöltött idejét, belépéseit, ideértve a számítógépe IP címének naplózását, értékeli és rögzíti az ellenőrző kérdésekre adott válaszait, eredményeit. A Tanuló hozzájárul a jogszabályban meghatározott adatainak kezeléséhez.

A Tanuló számára az e-learning képzés időtartama korlátozott, de tetszőleges időbeosztással!

A tananyagban eltölthető és képzésre fordítható idő:
75 óra/ 180 nap
90 óra/ 240 nap

Ha a Tanuló az e-learninges képzést sikeresen befejezte, a rendszer a tanfolyamról /kérésre/ az igazolást 3 munkanapon belül elkészíti és a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak is elküldi. Ezután jogosult a Tanuló a hatósági elméleti vizsgára, (ha a jogvesztő határidőket nem lépi túl) amit az Autósiskolánál kezdeményezhet.

A sikeres elméleti vizsga után kezdhető meg a gyakorlati képzés, a vezetés.
- gyakorlati alapoktatás: 9 tanóra
- gyakorlati főoktatás: 20 tanóra + vizsga 1 óra
Ezek a minimálisan előírt óraszámok, ettől pluszban el lehet térni, amit kölcsönösen jóváhagyólag egyeztetni kell. Minimális oktatási kötelező menettávoság: 580 km A tanórák 50 percesek. Alapoktatásnál naponta 1-2 tanóra, főoktatásnál 1-2 tanóra/nap. Speciális esetekben lehet naponta 3-4 tanóra, de a második tanóra után legalább 1 óra szünetet kell tartani a Tanulónak.

Forgalmi vizsgára az bocsátható, aki legalább a kötelező alap és főoktatást igazoltan teljesítette. Ha a megelőző két éven belül 5 sikertelen, azonos kategóriájú forgalmi vizsgát tett, a további vizsgákat csak a PÁV „pszihológiailag alkalmas” vizsgálati eredmény után lehet folytatni.

A sikeres elméleti vizsga időpontjától számított két éven belül lehet letenni a sikeres forgalmi vizsgát.
A határidő túllépése esetén a korábbi elméleti vizsga semmis és az addigi vezetések is, de a sikeres forgalmi vizsgák 2 év után válnak semmissé!!

A szolgáltatásainkat az alábbi díjak ellenében tudjuk végezni:

Elméleti tanfolyam:
alap elmélet+vizsgatesztek 35.000 Ft 75 óra/180 nap
Prémium+: alap elmélet+vizsgatesztek+elsősegély+forgalmi vizsga felkészítő+pótkocsi vontatás 40.000 Ft 90 óra/240 nap
Határidő vagy óraszám túllépés esetén, a póthozzáférés:
30 nap/10 óra 5.000 Ft
Gyakorlati vezetés:
7.000 Ft/tanóra ( pótóra esetén is ) 2022.12.31-ig

Ha a jelenlegi(480 Ft/l) üzemanyag árak, több mint 15%-al emelkednek, akkor az Autósiskola fenntartja a jogot a gyakorlati óradíjak méltányos emelésére és alkalmazására, ezen határidőn belül is!

Részletfizetési lehetőség, vagy fizetési könnyítés van, előzetes megállapodás alapján.
A tandíj és óradíj befizetése készpénzben történik.
Tankönyvet, igény esetén, díjmentesen biztosítunk, visszaadás terhe mellet.
Plusz konzultáció igény szerint lehetséges, ami díjmentes !

Vizsgadíjak:
elmélet: 4.600 Ft
Forgalmi: 11.000 Ft

A vizsgadíjak az adott vizsgára való jelentkezéskor esedékesek.
Befizetése: készpénz, a KAV Békés Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály pénztárába.
A Tanuló minden vizsga alkalmával köteles hitelt érdemlő módon igazolni magát az érvényes Személyazonosító igazolvánnyal és be kell mutatnia a korábbi (ha van) vezetői engedélyét is. Ezek hiányában a vizsga nem tartható meg és a vizsgadíj is elvész!

Ha szükséges, az elsősegély-nyújtási vizsgát is megszervezzük és igény szerint a felkészítést is. Elsősegély-nyújtási mentességek a 31/1992(XII.19.) NM rendelet alapján illetve a 27/2016.(IX.16) EMMI rendelet 1. mellékletében szereplő képesítések esetén. Az Eü. vizsga nem feltétele a KRESZ tanulásnak és a vezetés gyakorlásnak sem, viszont a jogsi kiadásának igen. Okmányirodában kell bemutatni az igazolást a jogsi igénylésénél.

Felkészítés: 17.900 Ft
Vizsgadíj: 12.100 Ft

Ha minden vizsgát sikeresen letett a KAV Békés Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres forgalmi vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az Okmányirodák felé. Bármely Okmányirodában igényelheti a vezetői engedélyét az orvosi alkalmasság és a Vöröskeresztes Elsősegély-nyújtási vizsga Igazolás bemutatásával. Nem magyar állampolgárság esetén az engedély csak akkor adható ki, ha a kiadást megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. A vonatkozó eljárást a 326/2011. Korm. rendelet tartalmazza.
A vezetői engedély kiadásának illetéke: 4.000 Ft (fizetendő az okmányirodában ,az első jogsi ingyenes !)
A nemzetközi kategóriákban, a vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a jogosítvány,” kezdő vezetői engedélynek” minősül. Ezen időszakon belül gépkocsival pótkocsi nem vontatható. A ”B” kategóriára érvényesített vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldi vezetésre jogosít. A nemzeti kategóriákra (M, K, T, Tr, V,) nem vonatkoznak a kezdő vezetői engedély rendelkezései.

ÁKÓ
III.né. 194,25%
VSM
III.né. elmélet 84,62%
III.né. forgalom 32,14%
KK
I.né. 295.600 Ft
II.né. 319.600 Ft

Az Autósiskola a Tanuló által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli és gondoskodik annak védelméről a 2016/679 EU. Rendelet szerint, összhangban a 2011. évi CXII. törvénnyel. Csak a 24/2005 (IV.21.) GKM szerinti adatokat kezeli és őrzi meg, az előírt ideig. A számviteli bizonylatokat a 2000. évi C. törvény szerint.

Joga van a Tanulónak:
- a képzés megkezdése előtt, minden kötelezettség nélkül tájékozódni és megismerni a képzés és vizsgáztatás feltételeit. A teljes KRESZ képzést elvégezheti önállóan, otthonról, akár külföldről is !

- a Kormány 55/2018/III.23. rendelete szerint 25 ezer forint támogatást igénybe venni, ha a sikeres elméleti vizsga időpontjában még nincs húsz éves vagy CSED, GYES, Gyermekgondozást segítő ellátásban részesül, függetlenül az életkorától.

- a képzést megszakítani és az elvégzett tanfolyami részekről igazolást kérni és más képzőszervnél tanulmányait folytatni. Az igazolást az elbocsátó képzőszerv köteles 3 munkanapon belül kiadni. Fiatalkorú esetén kell a szülői hozzájárulás is.

- oktatót és kocsi típust választani, az iskola által felkínáltak közül (jelenleg Toyota Yaris, Ford Fiesta) és azon a járművön vizsgázni, amelyiken tanul. Más, vagy saját gépkocsin történő oktatás, csak előzetes külön megállapodás esetén pl: mozgáskorlátozott

- oktató cserét kezdeményezni az iskolavezetőnél. Ez a jog az oktatót is megilleti.

- az indulás és érkezés helye a Partner Autósiskola Gyula, Lehel u. 6. Ettől eltérni közös megegyezéssel lehet.

- a gyakorlati vezetés időpontjait és a tanulóváltás helyét kérni illetve egyeztetni az oktatóval, a vonatkozó szabályzatok figyelembe vételével. Az oktatás útvonalát az oktató jelöli ki, a tanfolyami és vizsga követelményeknek megfelelően.

Köteles a Tanuló:
- a tandíjat a szolgáltatás igénybevétele előtt kifizetni, kivéve részletfizetés, vagy fizetési könnyítés esetén. Fizetési mód: készpénz

- a foglalkozásokon józan, kipihent állapotban megjelenni. Az oktatói utasításokat követni, különösen fontos ez a gyakorlati vezetésnél, ahol a gépkocsi felelős vezetője mindig az oktató - a munka és baleset-megelőzési valamint tűzvédelmi előírásokat betartani

- mozgáskorlátozottaknak és más egészségi hátrányban levőknek, illetve azoknak (külföldi állampolgár) akik a magyar nyelvet hiányosan ismerik, van lehetőségük egyéni megoldásokra a vonatkozó rendeletek szerint. (pl: szóbeli vizsga tolmáccsal)

A Tanuló panaszt tehet az iskola vezetőjénél illetve a képzés szakfelügyeletét ellátó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztálya (Békéscsaba, József A. u. 2-4.)

A nem részletezett kérdésekben a 24/2005.GKM és a 326/2011. Korm. rendelet illetve ezek hatályos módosításai és az egyéb idevonatkozó hatósági szabályzatok a mérvadók.

Egyéb részletesebb információval, egyéni személyre szabott megoldásokkal is szívesen rendelkezésre áll a Partner Autósiskola vezetője:
Kincses László
Tel:0630-521-0544
e-mail: kincsl@t-online.hu
honlap www.ampartner.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 16:00-18:00 óráig, Kedd-Péntek 16:00-17:30-ig vagy előzetes időpont egyeztetés alapján Gyula, Lehel u.6

Lépjen velünk kapcsolatba.

Email